Nadesłanych tekstów

Czwarty konkurs literacki Genius Creations jest zarazem pierwszym konkursem na powieść.

Kochamy dobrą polską fantastykę i choć Mistrz napisał, że „nie ma złota w Szarych Górach”, my optymistycznie powtórzymy za innym Mistrzem:

Ponad gór omglony szczyt
Lećmy, zanim wstanie świt,
By jaskiniom, lochom, grotom
Czarodziejskie wydrzeć złoto!*

W tym konkursie nagrodzimy powieści fantastyczne, które jak najpełniej czerpać będą z naszego słowiańskiego dziedzictwa kulturowego.

W jury zasiadają: Marta Krajewska, Magdalena Lewandowska, Małgorzata Lewandowska, Wiktoria Korzeniewska, Witold Jabłoński, Łukasz Malinowski i Marcin Dobkowski.

*J.R.R. Tolkien, Hobbit w przekładzie Marii Skibniewskiej, Wydawnictwo Iskry

 

Zasady konkursu - najprościej jak potrafimy (regulamin niżej)
 1. Przyjmujemy teksty wyłącznie pełnoletnich autorów!
 2. Autor może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst – wybierajcie więc mądrze.
 3. Dopuszczalne gatunek to: fantasy, horror, urban fantasy, SF o ile zawierają wyraźne i istotne elementy nawiązujące do kultury i wierzeń Słowian.
 4. Tekst musi mieścić się pomiędzy 350 000 a 550 000 znaków (ze spacjami) i nie może być opublikowany w jakiejkolwiek formie zarówno przed, jak i w trakcie trwania konkursu.
 5. Tekst musi zostać przesłany w formacie docx. Wytyczne (obowiązkowe) odnośnie do formatowania to: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, bez stopki, bez nagłówka. Wszystkie teksty niespełniające tych warunków nie będą przyjmowane.
 6. Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres email, numer telefonu) mogą być zawarte tylko w formularzu zgłoszeniowym (na końcu tej strony), NIE w tekście. W tekście podajemy tylko tytuł!
 7. Teksty przyjmujemy do 31 stycznia 2020 roku, do godziny 23:59:59.
Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy opublikowanie tekstu w niewielkim fragmencie wyklucza udział w konkursie? Nie. Jeśli fragment jest faktycznie niewielki i była to raczej prezentacja umiejętności, to nie widzimy żadnych przeszkód. Jednak już np. 20% całości zaczyna stawiać przyjęcie tekstu pod znakiem zapytania.
 2. Jak dowiem się o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu? Lista przyjętych tekstów będzie opublikowana na stronie konkursu.
 3. Czy otrzymam od was uwagi na temat tekstu? Nie, niestety nie mamy czasu na indywidualną ocenę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tekstów.
 4. Jak wygląda proces oceniania i czy moje dane osobowe są niedostępne dla jury? Jurorzy otrzymują dokładnie te teksty, które prześlecie do nas (oczywiście poprawnie sformatowane) i które zostaną przyjęte. Nie otrzymują oni żadnej informacji, która pozwalałaby na identyfikację autora, te dane aż do momentu ogłoszenia wyników są tajemnicą i dostęp do nich ma tylko jeden pracownik wydawnictwa, niebiorący udziału zarówno w ocenianiu prac, jak i samym konkursie.
 5. Czy coś stoi na przeszkodzie, bym wysłała prawdziwe dane kontaktowe, ale tekst podpisany był pseudonimem? Nie ma przeszkód, o ile sam pseudonim nie łamie prawa lub nie godzi w dobre obyczaje.
 6. Co dzieje się z tekstem po zakończeniu konkursu? Absolutnie nic. Wszystkie prawa do niego wracają do Was, a my kasujemy zarówno sam tekst, jak i Wasze dane osobowe.
 7. Na jaki okres podpisuję z wami umowę w przypadku bycia laureatem? Standardowe pięć lat, podczas których nie macie możliwości dysponowania tekstem.
 8. Wysłałam do was tekst, ale w międzyczasie wprowadziłam kilka poprawek. Czy mogę wysłać poprawioną wersję? Nie, w momencie nadesłania do nas tekstu uznajemy go za zamkniętą, niemodyfikowalną całość, dopuszczamy ingerencję tylko w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających lekturę (np. brak poprawnego kodowania i w efekcie “krzaczki” w miejsce polskich znaków).
 9. Nadesłałam tekst dosłownie kilka minut po terminie, czy będzie przyjęty? Nie.
 10. Czy mogę wysłać tekst stworzony przez więcej niż jedną osobę? Nie, przyjmujemy tylko powieści mające jednego autora.
Regulamin konkursu „Fantastyczni Słowianie"

 

§1 Definicje

 1. Jury: Marta Krajewska, Magdalena Lewandowska, Małgorzata Lewandowska, Wiktoria Korzeniewska, Witold Jabłoński, Łukasz Malinowski, Marcin Dobkowski
 2. Tekst – samodzielny i oryginalny utwór o objętości od 350 000 (trzystapięćdziesięciutysięcy) znaków do 550 000 (pięciusetpięćdziesięciutysięcy) znaków, wolny od wad prawnych i nieobciążony prawami osób trzecich, którego wyłącznym autorem jest Uczestniczka, niebędący nigdzie wcześniej publikowany lub przedstawiony i niezgłoszony do innego konkursu.
 3. Organizator – MORGANA Katarzyna Wolszczak, z siedzibą w Bydgoszczy (85-432), ul. Kormoranów 126/31, NIP: 953-216-32-79, REGON: 340646931, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 108957.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich.

§2 Warunki udziału w konkursie

 1. Tekst literacki z motywem przewodnim konkursu, czyli „Fantastyczni Słowianie”, należący do jednego z gatunków: fantasy, horror, urban fantasy, SF o ile zawierają wyraźne i istotne elementy nawiązujące do kultury i wierzeń Słowian.
 2. Tekst musi zostać przesłany przez formularz znajdujący się na stronie konkursu do 31 stycznia 2020 roku.
 3. Uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst.

§3 Przebieg konkursu

 1. W dniach od 5 września 2019 do 31 stycznia 2020 roku nadesłane na konkurs teksty będą badane pod kątem spełniania wymagań konkursowych i zostaną zanonimizowane, czyli pozbawione cech pozwalających członkom jury na ustalenie kto jest autorem ocenianego tekstu.
 2. Pierwszy etap trwa do 30 kwietnia 2020 roku – każdy tekst zostanie oceniony przez trzech losowo wybranych członków jury, którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
 3. Drugi etap trwa do 30 czerwca 2020 roku – każdy tekst, który w pierwszym etapie uzyskał dwa lub trzy punkty jest oceniany przez pozostałych czterech członków jury którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
 4. Trzeci etap trwa do 15 lipca 2020 roku – każdy tekst, który uzyskał w pierwszym i drugim etapie minimum pięć punktów zostaje przez każdego jurora umieszczony na liście, gdzie na pozycji pierwszej znajduje się tekst najlepszy (1 pkt), a na ostatniej najgorszy (liczba punktów równa miejscu na liście).
 5. Konkurs wygrywa tekst, który uzyska najmniejszą liczbę punktów w trzecim etapie, a przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie jurorów, którzy muszą wskazać zwycięzcę, a przypadku kolejnego remisu procedura powtarzana jest do skutku.
 6. Uczestnicy, których tekst znalazł się w piątce najwyżej ocenionych otrzymają e-mail z informacją o tym i będą miały 14 (czternaście) dni na przesłanie na adres MORGANA Katarzyna Wolszczak, ul. Kormoranów 126/31, 85-432 Bydgoszcz tekstu w formie wydruku zaparafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej.
 7. Do 31 sierpnia 2020 roku ogłosimy wyniki konkursu.
 8. Terminy, o których mowa w §3.2-§3.7 i -§4 mogą ulec wydłużeniu o 3 miesiące w przypadku kiedy liczba nadesłanych tekstów przekroczy pięćdziesiąt, o czym Organizator poinformuje na stronie konkursu (licznik nadesłanych tekstów).

§4 Nagrody

 1. Uczestnicy, którzy znajdą się na liście zwycięzców (§3.6) otrzymają ofertę podpisania umowy wydawniczej z Organizatorem, książka ukaże się w wydawnictwie Genius Creations.
 2. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył I miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów netto Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 9 miesięcy od zakończenia konkursu.
 3. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył II miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów netto Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 12 miesięcy od zakończenia konkursu.
 4. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył III miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów netto Organizatora z tekstu, a zostanie on opublikowany w 15 miesięcy od zakończenia konkursu.
 5. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył IV lub V otrzyma wynagrodzenie w wysokości 15% przychodów netto Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 18 miesięcy od zakończenia konkursu. 

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.geniuscreations.pl/polityka-prywatnosci/

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
 3. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 21 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Bydgoszcz, dnia 5 września 2019 roku

Przyjete teksty
 1. Poskramiacz – Świątynia Welesa
 2. O czym szumi morze
 3. Latawce
 4. Silensi
 5. Diabelska gra: Pani detektyw
 6. Nigdy nie mów… nie wierzę
 7. Bór słowiańskich cór
 8. Wiejskie koty
 9. Taniec gór żywych
 10. Imię świtu
 11. Znachorka
 12. Oczy Kole
 13. Już świta
 14. Iskra
 15. Na szali
 16. Jestem przy tobie
 17. H’aria
 18. Krucjata
 19. Zakazana legenda
 20. Słowo w sprawie Lewki
 21. Krośnięta: Odrodzenie
 22. Cmentarnicy
 23. Bogowie Prawii
 24. Las nie śpi
 25. Siódma Córka
 26. Ojciec Julian

OCENIAJĄ

Marta Krajewska
autorka serii książek o Wilczej Dolinie

Magdalena Lewandowska
autorka Drzewa Wspomnień

Małgorzata Lewandowska
ilustratorka i współautorka Drzewa Wspomnień

Wiktoria Korzeniewska
Slavic book

Łukasz Malinowski
autor serii Skald
i powieści Piastowskie wahadło

 

 

Witold Jabłoński
autor Darów bogów
i licznych książek ze słowiańskimi motywami

Marcin Dobkowski
współwłaściciel i redaktor prowadzący
Genius Creations

 

Formularz przesyłania prac konkursowych